Baile

Home page image in Irish

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ag ullmhú Phlean Forbartha nua do Chontae Dhún na nGall don tréimhse 2024-2030.

Tháinig deireadh leis an chomhairliúchán poiblí réamhdhréachtach i dtaca leis an phlean forbartha úr ar an 3 Meitheamh 2022. Ba mhaith leis an Chomhairle buíochas a ghabháil le gach duine a tháinig chuig na hócáidí buail isteach, a rinne aighneachtaí, nó a líon isteach an suirbhé ar líne.

Tá Tuairisc Phríomhfheidhmeannaigh á hullmhú anois bunaithe ar na haighneachtaí a fuarthas le linn an chomhairliúcháin phoiblí agus déanfaidh na Comhairleoirí a machnamh ar an tuairisc sin sula nglacfar leis an dréachtphlean forbartha.

Cad é atá i gceist le Plean Forbartha Dhún na nGall 2024-2030?

Leagfar amach sa phlean forbartha straitéis fhoriomlán do phleanáil cheart agus d'fhorbairt inbhuanaithe Dhún na nGall ó 2024-2030. Cuimsítear ráiteas i scríbhinn (le téacs, cuspóirí agus beartais), léarscáileanna (le criosú) agus Tuarascálacha Comhshaoil a bhaineann leo ann.

Cuimsítear Pleananna Ceantair Áitiúil do Bhun Cranncha agus Bun Dobhráin ann fosta chomh maith le Creatphlean Lonnaíochta do Bhealach Féich / Srath an Urláir a dhíríonn ar deiseanna forbartha eacnamaíochta a eascraíonn as Togra Feabhsúcháin Bhealach Tosaíochta TEN-T i nDún na nGall ach go háirithe.

Cén fáth a bhfuil Plean Forbartha de dhíth orainn?

Beidh an plean mar threoir do chinntí pleanála agus infheistíochta poiblí amach anseo, mar shampla:

  • Cineál agus suíomh de thithíocht nua (m.sh. uirbeach, tuaithe).
  • Nádúr agus suíomh d'fhorbairt eacnamaíochta nua.
  • Cén dóigh a gcuidíonn muid le tionchair an athraithe aeráide a mhaolú agus dul in oiriúint dó.
  • Suíomh an bhonneagair iompair nua (m.sh. bóithre, siúl agus rothaíocht).
  • Cén dóigh a mbainistíonn muid ár n-oidhreacht nádúrtha agus thógtha (m.sh. Tírdhreach, foirgnimh atá cosanta).

Cén dóigh a ndéantar an Plean?

Déantar an plean i 3 chéim thar thréimhse 2 bhliain, eadhon.

  • Céim 1: Ullmhú Réamhdhréachta
  • Céim 2: Dréachtphlean
  • Céim 3: Leasuithe ar an dréachtphlean

An plean i 3 chéim

Cé a dhéanann an plean?

Déanann na Comhaltaí Tofa (Comhairleoirí) an plean forbartha amach le tacaíocht ó Rannóg Pleanála na Comhairle i ndiaidh dul i gcomhairle leis an phobal agus le comhlachtaí eile.

Cén dóigh gur féidir liom páirt a ghlacadh ann?

Tá tábhacht le do thuairim agus is féidir leat cuidiú leis an phlean forbartha nua a mhúnlú. Fáiltíonn an Chomhairle roimh aighneachtaí ó achan chuid den tsochaí.

Tháinig deireadh leis an chomhairliúchán poiblí réamhdhréachtach i dtaca leis an phlean forbartha contae ar an 3 Meitheamh 2022. Mar sin féin, beidh an Chomhairle ag reáchtáil comhairliúchán poiblí eile nuair a fhoilseofar an dréachtphlean agus nuair a fhoilseofar aon athrú ar an dréachtphlean, agus beidh deis ag an phobal tuilleadh aighneachtaí a dhéanamh.